Catalan English French German Italian Portuguese Spanish

FORMULARI DE PROTECCIÓ DE DADES

 

DADES EMPRESA

L'empresa es manifesta usuari/ària de Granollers Mercat, Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers, (en endavant, el Servei) i es compromet a:

1. Col·laborar activament amb el Servei en totes les activitats (gestió d’ofertes de treball, gestió de convenis de pràctiques laborals i/o formatives) i projectes en els quals participi:
- Especificant els requisits del lloc de treball a cobrir i/o del personal de pràctiques. Emplenar tots els camps obligatoris del formulari d’ofertes i/o convenis de pràctiques.
- Descrivint amb detall les tasques a desenvolupar i les capacitats/competències requerides tant de les persones a contractar com del personal de pràctiques.
- Comunicant les condicions laborals i/o especificant els requisits que han de tenir els/les alumnes acollits en pràctiques.
- Facilitant les dades necessàries per la formalització dels corresponents convenis de col·laboració.
- Mantenint la coordinació amb el/la tècnic/a referent del projecte
- Rebent visites de prospecció del personal tècnic de projectes.

2. Aportar la informació que el Servei li pugui requerir en l’àmbit de la intermediació laboral, i en especial:
- En els processos de selecció, quina/es ha/n estat la/les persona/es candidata/es seleccionada/es i quines han estat les causes de refús de la resta de persones candidates.
- En les activitats formatives, els horaris, i el nivell d’aprofitament de les persones participants
- En les pràctiques laborals i formatives informar dels resultats de les mateixes

3. Garantir la veracitat de la informació aportada. En cas que les dades facilitades per l’Empresa no siguin certes, el Servei podrà donar-la de baixa sense necessitat d’avís previ.
En relació amb les dades de caràcter personal a les quals tingui accés com a conseqüència de la col·laboració amb el Servei, l'Empresa s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin al Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RPGD). Sobretot pel que fa a les prescripcions referents a la confidencialitat de les dades de les persones candidates, la seguretat d'aquestes dades i el seu ús responsable.

Per la seva banda, el Servei Granollers Mercat (Servei de Promoció Econòmica), es compromet a:
1. Col·laborar activament amb l'Empresa en totes les activitats i projectes en els quals participi.
2. Gestionar les ofertes de treball en un termini màxim de 7 dies laborables, escurçant-lo sempre i quan el volum d’ofertes a gestionar ho permeti.
3. Mantenir la confidencialitat de les dades aportades per l’empresa vers els candidats/es i no publicar en l’oferta de treball el nom de l’empresa.
4. Donar suport a l'Empresa en la definició dels llocs de treball a cobrir, informar-la de les característiques necessàries per cobrir el lloc de treball de les persones candidates que han acceptat participar en el procés de selecció, i derivar-les seguint el protocol d'actuació pactat amb l'Empresa.
5. No fer cap discriminació entre els candidats/es a l’oferta/es per motiu de raça, sexe, edat o nacionalitat.

El Servei no és responsable de la selecció que finalment dugui a terme l'Empresa i està exempt de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de la relació laboral o mercantil que, en el seu cas, s'acordi entre l'Empresa contractant i la persona seleccionada.
D'acord amb el que estableix el Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RPGD). S'informa que les dades personals aportades per l'Empresa al Servei seran incloses a un fitxer amb la finalitat de gestionar la intermediació laboral entre la persona sol·licitant d'ocupació i l'empresa. Aquestes dades poden ser cedides a altres serveis d'ocupació de les administracions públiques. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: Granollers Mercat (Servei de Promoció Econòmica) a l'adreça postal Carrer Tres Torres 18-20, 08401 Granollers.
Un cop emplenat aquest formulari, rebreu automàticament el Butlletí Informatiu de Granollers Mercat, breus notes destinades a difondre entre les empreses temes d’interès empresarial, des d’ajuts i subvencions, a conferències i jornades locals, novetats legislatives, oportunitats de millora, formació, etc. Us en podreu donar de baixa en qualsevol moment.